وام بافیش حقوقی وسندپایانکاردارفیش حقوقی از5ال30میلیون تومان سندملکی از50الی…میلیون تومان زمان بعدازقرارداد3الی10روزکاری